SVERIGE MÅSTE ÖKA TAKTEN ...! (DN)

Publicerad 2019-03-12

Sverige står inför betydande utmaningar med ohållbara konsumtionsmönster, ojämlikheter i hälsa och bristande integration. Statistiska centralbyrån (SCB) bedömer att Sverige uppfyller endast cirka 20 procent av de globala indikatorerna för Agenda 2030. Sverige måste med andra ord öka takten och låta Agenda 2030 vara styrande de kommande tio åren. Vi har nationella mål, lagstiftning, strategier och handlingsplaner inom olika politikområden, men det finns gap mellan mål och resultat. De åtgärder som vidtas räcker inte. 

Regeringen har uttryckt att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Sveriges goda utgångsläge både förpliktigar och möjliggör. En omställning är nödvändig och tiden är knapp. Ett ökat tempo i omställningen ger fördelar för organisationer och enskilda både i och utanför Sverige. Om alla svenska aktörer bidrar kan vi vända världens utmaning till världens möjlighet. 

Genom Entreprenörsstiftelsens nya Hållbarhetsportal kan denna process skyndas på och ge snabba insatser för fler innovativa affärsprojekt.